Till innehåll på sidan

Energi och hållbar Utveckling, för år 8-9

Energi och hållbar utveckling är ett tema som lämpar sig väl för ämnesintegrering mellan NO- och SO-ämnena. Därför bör en NO och en SO lärare gå temautbildningen tillsammans. Här berörs långsiktiga mål och centralt innehåll i såväl fysik, kemi och biologi som i historia, geografi och samhällskunskap. Läroplanens övergripande perspektiv som ska prägla all undervisning: miljö, etik, historiska och internationella, är något som också präglar temat, varför det finns ett gott stöd i Lgr 11:s läroplan och ämneskursplaner.

Energi och hållbar utveckling

Temat som bygger på modern ämnesdidaktisk forskning tar sin utgångspunkt i lärande för hållbar utveckling, vision II/kunskapens användning, och sociokulturell lärandeteori. Det innebär att undervisningen behandlar intresseskillnader och konflikter kring sociala, ekonomiska och miljömässiga mål, och att kunskap kommer till användning för att bedöma konsekvenser, ta ställning och fatta beslut. Det innebär vidare att elevers tankar och erfarenheter, problemformuleringar och förslag på lösningar är centrala i undervisningen, och att diskussioner, argumentationer och gemensamt utforskande är verktyg för lärandet.

Temat rymmer nitton uppdrag som fördelar sig på sex ”steg”. Varje uppdrag avslutas med en sammanfattning av lärandet i uppdraget, vilket kan användas av eleven som utvärdering av det egna lärandet och av läraren för formativ bedömning. Till varje uppdrag finns också angivet vilka långsiktiga mål och centralt innehåll som berörs i respektive ämne. På så sätt får lärare en god överblick över hur arbetet kan organiseras och fördelas mellan ämnena. Till hjälp i planeringsarbetet finns i lärarhandledningen även en översikt över temats innehåll och lärande, en sammanställning av vilket centralt innehåll som helt eller delvis berörs, ett förslag till pedagogisk planering att ge eleverna samt ett bedömningsstöd.

I steg ett möter eleverna två texter om energins betydelse i samhället respektive klimatförändringarnas konsekvenser, samt en värderingsövning. Det blir underlag för en sammanställning av frågor om vår energianvändning som eleverna upplever att de behöver få belysta för att förstå det som händer och hur man kan påverka det som sker.

I steg två undersöks vårt beroende av energi i vardag och samhälle, historiskt och globalt, samt kopplingen mellan energianvändning och klimatpåverkan. Eleverna arbetar med historiska bilder, tabeller och diagram, statistikverktyget Gapminder och skaffar sig underlag för en diskussion om villkoren för rättvisa klimatöverenskommelser.

I steg tre får eleverna träning i att arbeta naturvetenskapligt och att organisera systematiska undersökningar för att ta reda på hur man kan bli mer energisnål i sin vardag. Frihetsgraderna i undersökningarna ökar successivt och eleverna planerar, genomför och utvärderar med allt större grad av självständighet.

I steg fyra är det dags att titta närmare på fysikteorin och se hur kunskaper om energiformer, energiomvandlingar och energikvalitet kan vara till hjälp för att förstå hur energi bäst kan utnyttjas och hur man kan bli mer energieffektiv och klimatsmart i sin vardag.

I steg 5 är det samhällets energikällor som står i fokus. Historiska tillbakablickar på hur energikällorna använts för olika energitjänster och jämförelser mellan hur energikällorna används nationellt och globalt idag. Avslutningsvis gör eleverna en jämförande analys av de olika energikällorna, där de själva bestämmer vilka kriterier som ska användas, värderar och fattar beslut om vilken energikälla de vill se mer av i framtiden.

I steg sex får eleverna möjlighet att använda sina kunskaper om energi, klimat och hållbar utveckling från temat till att försöka påverka och förändra. Skriva insändare, kontakta politiker, uppfinna något eller förändra något på den egna skolan –oavsett om eleven väljer att påverka på den individuella eller politiska nivån, lokala eller globala, får de möjlighet att praktisera sin handlingskompetens och känna att de kan göra skillnad.

Till temat finns ingen materielsats men en låda som innehåller 30 elevhandledningar. Lådan hyrs ut årsvis.

Till temat finns ett brev till vårdnadshavaren som du som arbetar med temat kan använda för att informera vårdnadshavaren om temaarbetet.

I Temats innehåll och lärande hittar du en kort sammanfattning av vad varje uppdrag innehåller.

Här kan du se en kort film om temat.

Dela:
Kategorier:
Ingress: 
Energi och hållbar utveckling är ett tema som lämpar sig väl för ämnesintegrering mellan NO- och SO-ämnena. Därför bör en NO och en SO lärare gå temautbildningen tillsammans. Här berörs långsiktiga mål och centralt innehåll i såväl fysik, kemi och biologi som i historia, geografi och samhällskunskap. Läroplanens övergripande perspektiv som ska prägla all undervisning: miljö, etik, historiska och internationella, är något som också präglar temat, varför det finns ett gott stöd i Lgr 11:s läroplan och ämneskursplaner.