Kroppen, för år 5-7

Kroppen är ett digitalt tema inom NTA. Temat behandlar människokroppen och gör det med utgångspunkt i grundskolans kursplaner i biologi och kemi, aktuell ämnesdidaktisk forskning och utifrån ett systemtänkande.

Kroppen

Kroppen består av många olika delsystem där olika processer äger rum. I dessa system transporteras och omsätts materia och energi. Kroppens olika organ kan vara kopplade till ett eller flera av dessa system. De mest centrala av dessa system är andning, cirkulation och matspjälkning, vilka utgör grunden och gås igenom i detta tema. Temat visar hur syre tas upp via andningen och näringsämnen från matspjälkningen samt hur dessa system länkas samman via cirkulationen. För att samordna kroppens system behövs kommunikationssystem, av vilka de viktigaste är hormonsystemet och nervsystemet, och de berörs också i temat. Målet är att eleverna efter att ha avslutat temat har tillägnat sig kunskap om kroppens mest centrala och grundläggande system, och att de ser att kroppen är ett system av delsystem som alla är beroende av- och interagerar med varandra.

Temat består av sex uppdrag. I första uppdraget får eleven dels bekanta sig med de verktyg som Tema Kroppen tillhandahåller, och dels gå igenom vad kroppens huvudsakliga organ heter, var de är placerade i kroppen, i vilka system de ingår samt dessas övergripande funktioner. I uppdrag 2 ingår hjärtat, cirkulationen och blodets sammansättning. Uppdrag 3 behandlar lungorna, andningen och gasutbytet. Uppdrag 4 kretsar kring näringsämnen, matspjälkning och näringsupptag, samt exkretion och urinbildning. Uppdrag 5 handlar om kroppens kommunikation och styrning i form av hormoner och nervsignaler. I uppdrag 6 kopplas de olika delsystemen samman.

Till temat finns ingen materielsats. Däremot får varje elev möjlighet att logga in på den digitala plattformen.

I samband med temautbildningen får pedagogen möjlighet att logga in på den digitala plattformen där man även kan skapa 30 elevkonton per licens.
Därefter har man tillgång till plattformen under ett läsår.
Temautbildningen hålls enbart på höstterminen.

Vilka tekniska krav finns det för NTA Digital?

iOS: iPad Air 2 eller senare, webbläsare Chrome
Android: 2GB RAM, webbläsare Chrome
Dator: 2GB RAM, webbläsare Chrome

Läs ännu mer om temat på http://www.ntaskolutveckling.se/Teman/Kroppen/

Till temat finns ett brev till vårdnadshavaren som du som arbetar med temat kan använda för att informera vårdnadshavaren om temaarbetet.

Här kan du se vilket centralt innehåll som tas upp i Kroppen och de andra NTA-temana för år 1-6 och för år 7-9.

 

 

Dela: