Ljus, Förskola

Ljus är ett NTA- tema för förskolan som på ett lekfullt och undersökande sätt närmar sig naturvetenskapen. Temat är indelat i fyra avsnitt; Lek med skuggor, Lek med reflekterat ljus, Lek med ljusets färger, samt Lek med växter och ljus för att upptäcka ljusets betydelse för växter.

Experimenten i temat har ingen inbördes ordning och det går utmärkt att arbeta med delar av temat.

Precis som i alla andra NTA-teman förutsätts pedagogen, som första gången ska använda sig av temat, först gå en dags temautbildning. På utbildningen får pedagogen själv prova på några av experimenten, samtidigt som olika erfarenheter av arbetet med temat i barngrupp diskuteras. Ämnesdidaktiken i utbildningen och i handledningen ger pedagogen redskap för att stimulera barnens eget utforskande och hjälpa barnen att sätta ord på fenomenen de upptäcker.

Till temat hör en materielsats där det materiel finns med som kan vara lite svårare att få tag på. Vanligt materiel förutsätts finnas på förskolan t.ex vanligt skriv- och ritpapper, vissa färger och enkla förpackningar. I handledningen finns en materiellista för varje experiment.

Fenomen som undersöks

Barnen
- undersöker vad som händer när de placerar ett föremål framför en ljuskälla.
- utforskar vad som händer med skuggan om de flyttar ett föremål längre från eller närmare ljuskällan och studerar varandras skuggor.
- letar efter reflexer i mörker.
- utforskar ljusets reflektion.
- undersöker spektrums alla färger.
- utforskar barnen ljusets betydelse för växter.

Alla avsnitt inleds med didaktik och ämnesteori för området. Därefter finns ett antal undersökningsblad. Varje undersökning har ett syfte, formulerat utifrån strävansmålen i läroplanen för förskolan.

På undersökningsbladen finns förslag på frågor för att fånga barnens intresse för undersökningen. Frågorna är så kallade produktiva frågor. Målet är att de ska sätta igång en fundering eller en handling av något slag hos barnen. Här finns också en enkel teoretisk bakgrund till vad undersökningen handlar om, som kan underlätta för att bemöta barnens frågor och samtalet kring undersökningen.

Efter varje undersökning finns uppföljande frågor som kan vara bra för att tillsammans med barnen reflektera över undersökning

Temat Ljus underlättar arbetet enligt förskolans läroplan, Lpfö (1998/rev.2010):

Där står det bland annat att;
• förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande
• verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar
• förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda trygg omsorg
• barnens nyfikenhet, företagsamhet och intressen ska uppmuntras och deras vilja och lust att lära ska stimuleras
• förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet
• den ska inspirera barnen att utforska omvärlden
• barnen ska få möjligheter att utveckla sin förmåga att iaktta och reflektera
• i lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem
• barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera.

Under rubriken ”Utveckling och lärande” står bland annat följande mål:

Förskolan ska sträva efter att varje barn
• utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära
• utvecklar sin förståelse för naturvetenskap i samband med naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen
• utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.
• utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.

Dela: