Till innehåll på sidan

Luft, Förskola

I temat Luft för förskolan finns en samling experiment som täcker in många av luftens egenskaper, så att barnen i leken och experimenterandet får möjlighet att upptäcka olika fenomen. Experimenten har ingen inbördes ordning och det går utmärkt att arbeta med delar av temat.

Precis som i alla andra NTA-teman förutsätts pedagogen, som första gången ska använda sig av temat, först gå en dags temautbildning. På utbildningen får pedagogen själv prova på några av experimenten, samtidigt som olika erfarenheter av arbetet med temat i barngrupp diskuteras. Ämnesdidaktiken i utbildningen ger pedagogen redskap för att stimulera barnens eget utforskande och hjälpa barnen att sätta ord på fenomenen de upptäcker.

Till temat hör en materielsats där det materiel finns med som kan vara lite svårare att få tag på. Vanligt materiel förutsätts finnas på förskolan t.ex vanligt skriv- och ritpapper, vissa färger och enkla förpackningar. I handledningen finns en materiellista för varje experiment.

Fenomen

Barnen upptäcker att:

- det finns luft överallt omkring oss, även inne i dem själva

- luft väger och att samma mängd luft kan väga olika mycket

- luften ger ett tryck på det som är runt den

- luft som rör sig kan få annat att röra sig

- luften kan bromsa föremål som faller

Temat och läroplanen för förskolan

Temat Luft är tänkt att användas i samklang med förskolans läroplan "där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet".Temat ska genomföras "så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande",  "främjar leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt tar till vara och stärker barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter".

Arbetet med "temat bidrar till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld".

Barnens "utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för arbetet" med temat.  Pedagogen utvecklar arbetet med temat utifrån "barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet".

Dela: