Till innehåll på sidan

Teman

NTA tillhandahåller 20 teman i biologi, fysik, kemi, teknik och ett tema i matematik för förskoleklass till och med år 9 i grundskolan.

NTA följer vår svenska läroplan och våra svenska kursplaner.

Varje NTA - tema är komplett i den meningen att det tillhandahåller:

  • Handledningar för lärare och i många teman också elevböcker med texter koplade till temat.
  • Laborationsmateriel för helklass i form av lådor som innehåller materiel som räcker till 30 elever. (gäller ej Rymden, Kroppen, Teknikuppdragen, Energi och hållbar utveckling). 
  • Temautbildning, som är obligatorisk för lärare som vill arbeta med NTA. Till varje tema hör en utbildning.
  • Tematräff, ett tillfälle då pedagoger som arbetar med samma tema träffas igen under en eftermiddag. En tematräff består av en workshop eller föreläsning samt tillfälle till pedagogiska diskussioner kring NTA-arbetet.

Det tar ungefär 10 veckor för eleverna att tillägna sig ett tema. De flesta teman vinner dock på att koncentrationsläsas under en kortare tid. I tema Från frö till frö och Fjärilars liv är det biologin som styr. Från frö till frö tar ca 6 veckor att genomföra och Fjärilars liv ca 4-5 veckor.

Även om NTA steg för steg bygger upp elevernas arbetssätt kan NTA starta när som helst i år F – 6 och nästan med vilket tema som helst under förutsättning att eleverna får särskilt stöd att ta till sig arbetssättet.

Materielsatserna hyrs av skolan under en termin. De levereras till skolan i början av terminen och hämtas i slutet. Materielstserna till tema Mönster och algebra, Testa teknik, Energi och hållbar utveckling och Ämnens egenskaper hyrs under ett helt läsår.

Temat Ämnens egenskaper är anpassat till elever i de senare åren av grundskolan och skiljer sig från övriga teman genom att det inte ingår någon komplett materielsats, utan endast visst för temat unikt materiel. Temat Energi och hållbar utveckling är också anpassat till elever i de senare åren av grundskolan och det ingår inte någon materielsats med laborativt materiel.

NTA-temana och det centrala innehållet

Här kan du se vilket centralt innehåll som tas upp i de olika NTA-temana för år 1-6 och får år 7-9.

Alla pedagoger bör naturligtvis göra sin egen bedömning av vilket av det centrala innehållet just de tar upp i sitt arbete, dokumeneten kan vara ett stöd för det arbetet. Observera att dokumenten innehåller flera flikar.

GDPR

Vid bokning av materielsats och utbildning sparas uppgifter om namn, skola samt genomgångna NTA-utbildningar. Har du frågor kring detta kontakta annika.mi.larsson@edu.stockholm.se

Dela:
Ingress: 
NTA tillhandahåller 20 teman i biologi, fysik, kemi, teknik och ett tema i matematik för förskoleklass till och med år 9 i grundskolan.