Till innehåll på sidan

Testa teknik, för år 1-3

I temat Testa teknik ges eleverna möjlighet att upptäcka och undersöka smarta tekniska lösningar i sin närmiljö, att jämföra likheter och skillnader i olika lösningar på liknande problem men också att konstruera egna lösningar. I arbetet får de värdera olika krav och väga dem emot varandra.

Temat utgår från kursplanen i teknik i Lgr 11. Kommentarmaterialet i teknik sammanfattar detta med att det är tre centrala aspekter som eleverna ska utveckla. Den första aspekten handlar om att ge eleverna verktyg för att göra tekniken runt omkring dem synlig och begriplig. Den andra handlar om att göra eleverna förtrogna med vanliga arbetssätt för att utveckla tekniska lösningar. Den tredje aspekten rör teknikens roll i samhället och vardagslivet, samt konsekvenser av teknikval för människan, samhället och miljön. Betoningen är på ett arbetssätt som utvecklar elevernas kreativitet och förmåga att kommunicera med teknikens begrepp och uttrycksformer. En annan viktig aspekt är att teknisk kunskap är både praktisk och teoretisk.

Temat tar upp följande områden:

Skydda sak och skydda person, ta loss, sätta fast och sammanfoga, vågrätt, lodrätt och vinkelrätt och hjälpmedel.

Temat är ett helårstema.

Här kan du se en film om när en klass provar temat.

Till temat finns ett brev till vårdnadshavaren som du som arbetar med temat kan använda för att informera vårdnadshavaren om temaarbetet.

Här hittar du en inventeringslista till temalådan där du kan se vilket materiel som finns i den.

Här kan du se vilket centralt innehåll som tas upp i Testa teknik och de andra NTA-temana för år 1-6.

I Temats innehåll och lärande hittar du en kort sammanfattning av vad varje uppdrag innehåller.

NTA S - stöd för individanpassning

NTA S är framtaget främst för elever som läser enligt läroplanen för grundsärskolan Lgrs11.

Läs mer här.

 

Kort beskrivning av temat på arabiska.

Kort beskrivning av temat på engelska.

Kort beskrivning av temat på kurdiska (sorani).

Kort beskrivning av temat på persiska (farsi).

Kort beskrivning av temat på somaliska.

Kort beskrivning av temat på spanska.

 

 

 

 

 

Dela: