Till innehåll på sidan

Vatten, Förskola

I temat Vatten för förskolan finns en samling experiment som täcker in många av vattnets egenskaper, så att barnen i leken och experimenterandet får möjlighet att upptäcka olika fenomen. Experimenten har ingen inbördes ordning och det går utmärkt att arbeta med delar av temat.

Precis som i alla andra NTA-teman förutsätts pedagogen, som första gången ska använda sig av temat, först gå en dags temautbildning. På utbildningen får pedagogen själv prova på några av experimenten, samtidigt som olika erfarenheter av arbetet med temat i barngrupp diskuteras. Ämnesdidaktiken i utbildningen ger pedagogen redskap för att stimulera barnens eget utforskande och hjälpa barnen att sätta ord på fenomenen de upptäcker.

Till temat hör en materielsats där det materiel finns med som kan vara lite svårare att få tag på. Vanligt materiel förutsätts finnas på förskolan t.ex vanligt skriv- och ritpapper, vissa färger och enkla förpackningar. I handledningen finns en materiellista för varje experiment.
 

Fenomen

När vatten är flytande kan det rinna.

Hur rinner vatten jämfört med andra flytande ämnen?

Vatten kan göra torra saker våta.

Man kan lösa ämnen i vatten och få en lösning.

Alla ämnen löser sig inte i vatten.

Det är vattnets ytspänning som håller ihop en vattendroppe.

Vatten kan avdunsta och då blir det vattenånga.

Vatten kan ha fast form och då kallas det is.

Vattentryck.

Vad är det för skillnad på saltvatten och sötvatten?

Vad är det för skillnad på kallt vatten och varmt vatten?


Temat och läroplanen för förskolan

Temat Vatten är tänkt att användas i samklang med förskolans läroplan "där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet".Temat ska genomföras "så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande",  "främjar leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt tar till vara och stärker barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter".

Arbetet med "temat bidrar till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld".

Barnens "utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för arbetet" med temat.  Pedagogen utvecklar arbetet med temat utifrån "barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet".
 

Dela: